Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez naszą szkołę.
Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszychprocesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Beta” z siedzibą w Gdyni, ul. 10 Lutego 26.
Dane kontaktowe administratora to: kontakt@liceumbeta.pl
Szkoła może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
realizować obowiązek edukacyjny;
przeprowadzać rekrutacje;
promować działalność szkoły na szkolnej stronie www, na terenie szkoły oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia oraz porządku publicznego na terenie szkoły;
prowadzić dokumentację księgową wszystkich transakcji finansowych;
realizować umowy z kontrahentami;

W jakim zakresie szkoła może przetwarzać Twoje dane?
Imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, nr i seria dowodu osobistego, adres; telefon kontaktowy; adres e-mail, PESEL; prace, oceny, frekwencja i opinie dot. słuchacza; historia edukacji słuchacza; informacje o stanie zdrowia słuchacza; Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności; IP komputera, informacje o urządzeniu,
z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu); dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub tradycyjnej oraz które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej
z pracownikiem szkoły; Twój podpis; udzielone przez Ciebie zgody.

Na jakiej podstawie szkoła przetwarza Twoje dane?
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.996 t. j. z dnia 2018.05.24) oraz ustawa zdnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017.2198 t. j. z dnia 2017.11.29)
przepisami regulującymi działalność szkoły;
prawnie uzasadniony interes szkoły;
Twoje pisemne zgody na przetwarzanie.

Jak długo szkoła przetwarza Twoje dane?
Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne. Szkoła nie może usuwać danych związanych z obowiązkiem edukacyjnym. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od ukończenia przez słuchacza edukacji w szkole lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Komu szkoła przekazuje Twoje dane?
Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy
mogli wykonywać nasze obowiązki.
Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie czterem grupom:
osobom upoważnionym przez szkołę – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;
innym odbiorcom np. Urzędowi Miasta, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, MEN, placówkom edukacyjnym z obszaru Unii Europejskiej, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;
Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m. in. USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników na szkolnej stronie www, w szczególności takich jak Google Analytics, GemiusTraffic, Chartbeat. Szkoła może wykorzystywać formularze Google jako narzędzie do zbierania prostych danych. Szkoła może przekazywać Twoje dane do serwisu Facebook lub podobnych wyłącznie na podstawie Twojej pisemnej i dobrowolnej zgody.

Twoje uprawnienia?
๏ prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzaniaoraz prawo przenoszenia danych do innego administratora danych;
๏ masz także prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś
podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy Cię odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.

Udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem przesyłanych danych jest: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Beta” w Gdyni, ul. 10 Lutego 26, 81- 364 Gdynia.
2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.